Jakub Łydka obronił pracę magisterską

Pan mgr inż. Jakub Łydka 26.06.2020 obronił pracę dyplomową na studiach drugiego stopnia, pt. MODELOWANIE NUMERYCZNE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Z UWZGLĘGNIENIEM TERMO-LEPKO-SPRĘŻYSTOŚCI  I PĘKANIA - Gratulacje!!!!!

Słowa kluczowe: termo-sprężystość, lepko-sprężystość, elementy kohezyjne, mieszanki mineralno-asfaltowe, pekanie, TSRST, SCB, CZM, XFEM, ABAQUS

Praca dotyczy modelowania numerycznego wybranych testów prowadzonych na mieszankach mineralno-asfaltowych przy wykorzystaniu relacji konstytutywnych termo-lepko sprężystości, sprężysto-plastyczności i technik XFEM oraz Cohesive Zone Model. Dzięki tak przyjętym relacjom konstytutywnym możliwe było uwzględnienie zmieniających się w mieszankach mineralno-asfaltowych w funkcji temperatury właściwości sprężystych, lepkich, plastycznych oraz pękania. W pierwszych rozdziałach przedstawiono relacje konstytutywne w przypadku modelowania termo-sprężystego, lepko-sprężystego oraz sprężysto-plastycznego. Sformułowano zagadnienie brzegowe liniowej sprężystości i zagadnienie brzegowo-początkowe nieustalonego przepływu ciepła oraz omówiono sprzężenie tych zadań. Na podstawie jednowymiarowych ideowych schematów reologicznych przedstawiono idee opisu właściwości lepko sprężystych z wykorzystaniem szeregu Prony’ego, wraz z uogólnieniem tych relacji na stany trójwymiarowe. Opisano wybrane naprężeniowe hipotezy wytrzymałościowe w relacjach sprężysto-plastyczności. Modelowanie konstytutywne uzupełniono o techniki modelowania pękania, kryteria inicjacji i propagacji zniszczenia używane w celu poprawnego określenia momentu powstawania pęknięcia jak i jego dalszej propagacji. Główna cześć pracy przedstawia modelowanie numeryczne badan TSRST i SCB, które są powszechnie stosowane w drogownictwie do weryfikacji odporności mieszanek na pękanie niskotemperaturowe. Zweryfikowano i skalibrowano wprowadzane dane na podstawie danych z literatury i badan laboratoryjnych. Porównano wyniki otrzymywane w przypadku stosowania relacji konstytutywnych sprężystości, sprężysto-plastyczności i lepko-sprężystości. Przeprowadzono analizy parametryczne dla wybranych właściwości materiałowych i geometrycznych. W ostatnim rozdziale przedstawiono podsumowanie pracy, wnioski ogólne i kierunki dalszych badań.

 

Script logo