Mikołaj Miecznikowski obronił pracę magisterską

Pan mgr inż. Mikołaj Miecznikowski 9.03.2020 obronił pracę dyplomową pt. Modelowanie łożysk elastomerowych w zakresie dużych deformacji - Gratulacje!!!!!

Słowa kluczowe: łożyska elastomerowe, ściskanie łożysk elastomerowych, jednoosiowe rozciąganie gumy, parametry efektywne, hipersprężystość, modelowanie konstytutywne, analiza odwrotna, stateczność


Praca dotyczy modelowania konstytutywnego mostowych łożysk elastomerowych w zakresie małych oraz dużych deformacji, które zostało oparte na badaniach doświadczalnych przeprowadzonych przez autora. Zaprezentowano wyniki cyklicznego ściskania łożysk elastomerowych oraz jednoosiowego rozciągania gumy. Na ich podstawie w teorii małych odkształceń wyznaczono właściwości efektywne przy ściskaniu omawianych elementów. W tym celu rozwiązywano zadania ściskania tarcz prezentujących omawiane łożyska w płaskim stanie odkształcenia dla różnych warunków brzegowych oraz porównywano odległości płaskich tensorów sztywności i podatności między anizotropowym materiałem symulującym rozkład warstw stali i elastomeru w łożysku i izotropowym materiałem o właściwościach efektywnych. Wyniki uzupełniono o rezultaty otrzymane z analizy odwrotnej przeprowadzonej dla ściskanego łożyska. W dalszej części pracy do opisu gumy zaproponowano relacje konstytutywne hipersprężystości. Do wyznaczenia parametrów materiałowych wykorzystano jednocześnie wyniki z obu badań doświadczalnych. Stosując metodę optymalizacji liniowej dopasowano analitycznie wyznaczoną zależność między naprężeniem nominalnym i wydłużeniem w teście jednoosiowego rozciągania oraz zależność między siłą i przemieszczeniem podczas próby ściskania. Numeryczny eksperyment ściskania łożyska został rozwiązany podczas analizy metodą elementów skończonych przy pomocy programu ABAQUS. Ponadto poruszono zagadnienie utraty stateczności ściskanych łożysk elastomerowych. Porównano wartości obciążenia krytycznego uzyskiwanego z klasycznych teorii do wartości uzyskiwanych podczas modelowania MES w PSO i 3D w zakresie dużych deformacji. Stosując schemat przyrostowo- iteracyjny z więzami Riksa, analizowano stany pokrytyczne.

 

Script logo